Price List  
  ی ʐ ʐ ی 9% ی  
  1 ǘјԘ ی یی BASE20   SN 445,000,000 40,050,000 485,050,000  
  2 ǘ Ԙ ی یی EURO45   SN 659,000,000 59,310,000 718,310,000  
  3 ǘјԘ ی یی MAXTER60   SN 779,500,000 70,155,000 849,655,000  
  4 ǘјԘ ی یی CLUSTER70   SN 925,000,000 83,250,000 1,008,250,000  
  5 ǘԘ ی یی EURO45   RS 630,000,000 56,700,000 686,700,000  
  6 ǘԘ ی یی EURO30   RS 515,000,000 46,350,000 561,350,000  
  7 ǘ یی B2420 380,000,000 34,200,000 414,200,000  
  8 ǘ یی L4508 579,900,000 52,191,000 632,091,000  
  9 ǘ یی L3408 479,000,000 43,110,000 522,110,000  
  10 ǘ یی L44SU 564,150,000 50,773,500 614,923,500  
  11 ی ǁ 4LL205D 713,000,000 64,170,000 777,170,000  
  12 ی  4LZ-3.5 638,710,000 57,483,900 696,193,900  
  13 ی یی M80 - RV70 51,000,000 4,590,000 55,590,000  
  14 ی یی M80 - RV80 52,600,000 4,734,000 57,334,000  
  15 ی یی M80 - RV95 55,500,000 4,995,000 60,495,000  
  16 ی NC PLUS - RT80 109,383,750 9,844,538 119,228,288  
  17 ی NC PLUS - RT90 113,383,750 10,204,538 123,588,288  
  18 ی NC PLUS - RT125DI 118,684,596 10,681,614 129,366,210  
  19 TR120 89,900,000 8,091,000 97,991,000